Privacyverklaring Protectives

Verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens
Soms verkrijgen we persoonsgegevens van onze opdrachtgevers. Ook kan het zijn dat uw persoonsgegevens in een rechercheonderzoek of andere werkzaamheden worden verkregen. Uw persoonsgegevens kunnen ook verstrekt worden aan derden. Dit doen we alleen als wij daarvoor uw toestemming hebben gekregen. Verstrekking aan derden kan zonder uw toestemming alleen wanneer wij daar een wettelijke verplichting toe hebben of u onderwerp bent van onderzoek. U wordt hier dan van op de hoogte gesteld.

Met welk doel gebruiken we uw persoonsgegevens
Protectives gebruikt uw gegevens voor de volgende doeleinden:

  • voor de juiste uitvoering van (recherche)onderzoeken;
  • voor het verstrekken van juiste persoonsinformatie aan onze opdrachtgevers en andere belanghebbenden;
  • voor instellingen en/of bedrijven waar wij op grond van wettelijke verplichtingen gehouden zijn uw gegevens te bewaren.

Welke gegevens verwerken wij
Protectives verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

Protectives verwerkt in ieder geval de volgende persoonsgegevens van u, voor zover die bij ons bekend zijn (geworden):

  • naam, adres en woonplaats gegevens.
  • uw contactgegevens (b.v. uw mailadres, telefoonnummer)
  • gegevens die betrekking hebben op uw persoon en die u ons zelf (uit eigener beweging) aan ons verstrekt.

    Het kan zijn dat wij ook bijzondere persoonsgegevens van u verwerken, zoals bijvoorbeeld financiële informatie of onderzoeksgegevens.

Hoe weet u welke persoonsgegevens wij bewaren
Protectives bewaart uw persoonsgegevens digitaal. Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben bewaard, heeft u de mogelijkheid deze op te vragen en/of in te zien. U heeft hierbij het recht om persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen, te laten verwijderen, maar ook om bezwaar te maken tegen het bewaren ervan. In de meeste gevallen heeft u toestemming gegeven dat wij uw persoonsgegevens bewaren. In dat geval kunt u uw toestemming hiervoor intrekken via info@protectives.nl

Op basis van uw verzoek nemen wij binnen 2 werkdagen contact met u op.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens
Protectives bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is. Wij bewaren alleen de noodzakelijke persoonspersoonsgegevens van u en alleen voor de doeleinden zoals die eerder in deze privacy verklaring zijn genoemd.

Veilig bewaren van uw persoonsgegevens
Protectives neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Ons personeel kent het belang van de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. Onze computers zijn beveiligd tegen hacken en voorzien van uitstekende virusdetectie.

Klachten
Bent u niet tevreden over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan vragen wij u dit met ons te bespreken. Neem hiertoe contact met ons op via info@protectives.nl

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons